Güvenliğiniz,
birincil önceliğimiz...

Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU: GT OTOMOTİV DIŞ. TİC. A.Ş.
Adres: Emek, Atatürk Cd. No:14/A, 34785 Sancaktepe/İstanbul
Tel. No : 0(212) 421 05 95

Biz, GT OTOMOTİV DIŞ. TİC. A.Ş. olarak,

Müşterilerimizin uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimize müşteri sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki 3.kişilere, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik Bilgileriniz: Unvan, Ad-Soyad
 • İletişim Bilgileriniz: e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres bilgisi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE GİZLİLİĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümler kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri ve anlaşmalı olunan şirketlerine, şirket hissedar ve ortaklarına, gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 6. Madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen sayılan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, tarafınızla şirketimiz arasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verilerinizi yalnızca bu sözleşmede belirtilen amaçlar için ve geçerli kanun hükümlerine uygun olarak alındığı tarihinden itibaren 5 yıl süre boyunca saklarız.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’ un 11. Maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

MÜŞTERİLERİN KANUNİ HAKLARINI KULLANMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

Şirketimiz, müşterilerin kanuni haklarını kullanabilmelerini, gerekli başvuruların yapılabilmesini ve yapacakları başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilmesini sağlayacak her türlü idari, hukuki ve teknik önlemleri alır ve ilgili süreçleri tasarlayarak bu konuda çalışanları bilgilendirirler.

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 5. Maddesi uyarınca elektronik posta adresimiz olan info@gtturbo.com.tr adresine iletebilirsiniz.